English-Turkish translations for get:

gitmek · olmak · getirmek · almak · gelmek · bulmak · çıkmak · ettirmek, etmek · varmak · gidip getirmek · yapabilmek, yaptırmak, yapmak · bakmak · kızmak · geçmek, geçirmek · başlamak · yakalamak · götürmek · aşağı inmek · anlamak · binmek · öldürmek · kaçmak · atılmak · katılmak · elde etmek · hazırlamak · kurtulmak · bir araya gelmek · kazanmak · kavuşmak · vurmak · ulaşmak, ulaştırmak · uymak, uydurmak · sokmak · yetmek · kurtarmak · ortaya çıkmak · demek istemek · dolaşmak · ayrılmak · sağlamak · ele geçirmek · yavru · geride bırakmak · başarmak · alışmak · açıklamak · edinmek · şaşırtmak · kabul etmek · tırmanmak · üstünden atmak · bağlantı kurmak · düzenlemek · kokusunu almak · sebep olmak · other translations

get varmak

Maybe there's a name somewhere, a phone number, and we can get it back to them.

Belki bir yerlerde bir isim vardır, Bir telefon numarası, ve onları geri getirebiliriz.

Look, we have five hours to get this movie back, and that may seem impossible, but not for us.

Bakın, bu filmi geri almak için beş saatimiz var bu imkansızimkansız gibi görünebilir, ama bizim için değil.

Well, we need something good right now. Go get him.

Pekala, şu anda güzel bir şeye ihtiyacımız var, git ve al onu.

But what if there was another way to get that money?

Ama ya, o parayı almak için başka bir yol varsa?

Listen, I've got to get back to work here, but I love you, okay?

Dinle, burada dönmem gereken işler var, ama seni seviyorum, tamam mı?

Give me a minute, I've got to get something for you.

Bana bir dakika ver. Senin için bir şeyim var.

But hey, if you got a better way to get me this money.

Ama hey, bana bu parayı bulmak için daha iyi bir yolun varsa

And when you get back, your job will be waiting for you, because you have a disease, Linda.

Ve geri döndüğünde seni bekleyen bir işin olacak, çünkü senin bir hastalığın var, Linda.

There's something I have to get.

Almam gereken bir şey var.

We got to get him back.

Onu geri almak için var.