English-Turkish translations for glacial:

buzul · other translations

glacial buzul

And it all began thousands of years ago, when a glacial age reoccurred.

Ve tüm bunlar binlerce yıl önce başladı, buzul çağı yeniden oluştuğunda.

In this glacial Europe, you must imagine a dry climate.

Bu buzul Avrupa'sında, kuru bir iklim hayal etmelisiniz.

Late glacial period, I assume.

Buzul Çağı'nın sonuydu sanırım.