English-Turkish translations for glimmer:

parıltı · zerre · other translations

glimmer parıltı

Objects from the other universe, like this emit a glimmer.

Diğer evrenden gelen bu nesneler bir parıltı yayar.

Leave my wife alone, you glimmer!

Karımı rahat bırak, seni parıltı!

glimmer zerre

I'm telling you, there's still a glimmer of hope there.

Sana söylüyorum, hâlâ bir zerrede olsa umut var.