English-Turkish translations for global:

küresel · global · evrensel · dünya çapında · çaplı · genel · bütün · other translations

We also found translations for word global in Turkish.

global küresel

Only a few years ago, the world was a mess global warming, financial corruption, terrorism everywhere.

Daha bir kaç yıl önce dünya, küresel ısınma, mali yolsuzluk ve terörizmle kirlenmişti.

She asked for a solution to global warming.

Küresel ısınma için bir çözüm yolu var diye sordu.

Must've been global warming or something.

Küresel ısınma gibi bir şey olmalı.

Click to see more example sentences
global global

National policy, state headlines, global access, and Pierson

Ulusal poliçe eyalet manşetleri global erişim ve Pierson

What like a global defense mechanism?

Global savunma mekanizması gibi mi?

What about Global?

Peki ya Global?

Click to see more example sentences
global evrensel

Pick something a little more global.

Biraz daha evrensel bir şeyler bul.

The global wireless revolution will be safe until tomorrow.

Evrensel kablosuz devrim yarına kadar güvende olacak.

A global search.

Evrensel bir arama.

Click to see more example sentences
global dünya çapında

And until I have real power global power I have nothing.

Bende gerçek güç var, dünya çapında bir güç, ama hiçbir şeyim yok.

This is a global project.

Bu dünya çapında bir proje.

There will be a worldwide conference on global warming in Kyoto, Japan.

Kyoto, Japonya'da küresel ısınma için dünya Çapında bir konferans yapılacaktır.

Click to see more example sentences
global çaplı

And until I have real power global power I have nothing.

Bende gerçek güç var, dünya çapında bir güç, ama hiçbir şeyim yok.

This is a global project.

Bu dünya çapında bir proje.

There will be a worldwide conference on global warming in Kyoto, Japan.

Kyoto, Japonya'da küresel ısınma için dünya Çapında bir konferans yapılacaktır.

Click to see more example sentences
global genel

Pedanken, Runa. lnitiate global search.

Pedanken, Runa. Genel arama yap.

global bütün

Today, our great global economy binds all the continents together.

Bugün büyük küresel ekonomi bütün kıtaları birbirine bağlıyor.