English-Turkish translations for glottal:

gırtlaksı · other translations

glottal gırtlaksı

It's the International Phonetics Alphabet symbol for glottal stop.

Bu gırtlaksı duruşun Uluslararası Fonetik Alfabesindeki sembolü.