English-Turkish translations for glycerine:

gliserin · other translations

glycerine gliserin

Charlie, you take the nitric acid and glycerin and I'll take my special mixture. Ready?

Charlie, sen nitrik asit ve gliserini al ve ben de özel karışımımı dökeceğim.

Glycerine, ascorbic acid, hawthorn extract and honey.

Gliserin, askorbik asit, alıç ekstresi ve bal.

Glycerine, ascorbic acid, hawthorn extract, honey.

Gliserin, askorbik asit, alıç ekstresi, bal.

Back to basics sulfuric and nitric acid, glycerin, sodium carbonate.

Oluşumu: sülfürik ve nitrik asit, gliserin, sodyum karbonat.

Oh. We need glycerin, corn starch, And food coloring.

Bana gliserin, mısır nişastası ve gıda renklendiricisi gerek.

There are also traces of oxygen, nitrogen, hydrochloric acid, acetic acid, oenanthic acid, decanoic acid, glycerine, glucose, ethanol

Ayrıca oksijen, nitrojen hidroklorik asit, asetik asit onantik asit, dekonik asit gliserin, glikoz ispirto izleri de vardı.

Stan's sandwich is actuaIly made of cardboard and glycerine.

Aslında Stan'in sandviçi karton ve gliserinden yapıldı.

What's this? Glycerin.

Bu nedir Gliserin.

Um better known as nitro glycerine.

Daha çok nitro gliserin olarak bilinirler.

Al-Giumeili my old friend, find me this glycerine.

Al-Giumeili yaşlı dostum, bana şu gliserini bul.