English-Turkish translations for godsend:

nimet · other translations

godsend nimet

This girl's a godsend.

Bu kız bir nimet.

He's a godsend.

O bir nimet.