English-Turkish translations for goodness:

iyilik · tanrı · şükür · keşke · güzellik · öz · erdem · mükemmellik · other translations

goodness iyilik

Well, yes, no, yes It's not good for me. It's not good for you.

Şey evet Hayır Evet Benim için de iyi değil, senin için de iyi değil.

No, but it's good.

Hayır ama bu da iyi.

Now is not a good time.

Şimdi iyi bir zaman değil.

Click to see more example sentences
goodness tanrı

God, this is not a good day for me.

Tanrım, bu benim için iyi bir gün değil.

God, these guys are good.

Tanrım, bu adamlar iyi.

Christ, Nick, the kid's good, but he's not that good.

Tanrım, Nick, çocuk iyi, ama o kadar da iyi değil.

Click to see more example sentences
goodness şükür

Well, thank God you're not a very good shot, then.

O zaman, çok şükür ki iyi bir atıcı değilsin.

Thank goodness it's only a forest ranger, honey.

Tanrıya şükür sadece bir orman bekçisiymiş, tatlım.

No. No, I didn't. Thank goodness.

Hayır hayır, çok şükür, görmedim.

Click to see more example sentences
goodness keşke

I wish I had a good reason, but your dad the thing is

Keşke iyi bir sebebim olsaydı Ama baban Olay şu ki

I wish I could, but this is good news, right?

Keşke söyleyebilseydim. Ama bu iyi bir şey değil mi?

I wish I had a good answer for you.

Keşke senin için iyi bir cevabım olsaydı.

Click to see more example sentences
goodness güzellik

A "beauty"as in" good"?

İyi anlamda bir "güzellik" mi?

Goodness, look at us.

Güzellik, bize bir bak.

Mehnaz HerbaI beauty products are very good products.

Mehnaz Herbal Güzellik Ürünleri çok iyi ürünler.

Click to see more example sentences
goodness öz

He's a good boy. I love him like my own son.

O çok iyi bir çocuk ve öz oğlum kadar seviyorum.

Okay, yes, she's made some bad choices, but deep down, she's a good person.

Evet, tamam, bazı kötü seçimler yapmış, ama o özünde iyi birisi.

He's basically a good kid.

Özünde çok iyi bir çocuktur.

Click to see more example sentences
goodness erdem

What is a good governor's virtue?

İyi bir valinin erdemi nedir?

Be truthful, righteous, and good.

Dürüst, erdemli ve iyi biri ol.

goodness mükemmellik

which is good because perfect is boring.

Bu da iyi bir şey, çünkü mükemmellik sıkıcıdır.

However, excellence is not the best way to guarantee a good review.

Ancak, mükemmellik iyi bir eleştiriyi garanti etmenin en iyi yolu değildir.