English-Turkish translations for govern:

yönetmek · kullanmak · kontrol etmek · almak · hükmetmek · çevirmek · other translations

govern yönetmek

Another city in the cradle to be governed by an intelligent and inspiring woman.

Zeki ve ilham verici bir kadın tarafından yönetilen bölgedeki başka bir şehir.

Picard, I was born to govern this colony, not to dismantle it.

Ben bu koloniyi yönetmek için doğdum, onu parçalamak için değil.

Saudi Arabia is a country ruled by one family, and governed by one brand of fundamental Islam, Wahhabism.

Suudi Arabistan tek bir aile tarafından yönetilen bir ülke, ve temel İslam'ın bir kolu olan, Wahabism ile yönetiliyor.

Click to see more example sentences
govern kullanmak

He's using the government to intimidate us now?

Şimdi de bizi korkutmak için hükümeti mi kullanıyor?

I forged government announcements and falsífíed fígures quoted for agrícultural and índustríal productíon.

Sahte devlet anonsları yaptım, tarımsal ve endüstriel üretim için kullanılan rakamları tahrif ettim.

Kaleido Star System"? Using collapsed neutron star material needs concentrated light energy. a resource contolled by the government.

Kaleido Yıldız sistemi"? nötron yıldızı kullanmak malzeme ihtiyaçlarını ışık enerjisi kontrollü bir kaynak hükümet tarafından

Click to see more example sentences
govern kontrol etmek

The fact is, this research must continue under government control.

Gerçek şu ki, bu araştırma hükümetin kontrolü altında devam etmek zorunda.

The government controls everything.

Hükümet herşeyi kontrol ediyor.

Traffic cams are controlled by the government.

Trafik kameraları devlet tarafından kontrol ediliyor.

Click to see more example sentences
govern almak

He is a government officer He takes time in doing everything.

O bir devlet memuru, ve her şeyi yapması zaman alır.

I smell government.

Devlet kokusu alıyorum.

The Indian government launched a major military operation to reclaim Kargil.

Hindistan hükümeti, Kargil'i geri almak için büyük bir askeri operasyon başlattı.

govern hükmetmek

Bernard, this government is here to govern.

Bernard bu hükümet hükmetmek için burada.

The astrologists call it "the second governing planet"or" ascendant planet".

Astrologlar ona "ikinci hükmeden gezegen"diyor. Veya" yükselen gezegen.

govern çevirmek

The government just stays back,keeps the perimeter.

Devlet sadece çevresini koruyup, geride duruyor.