English-Turkish translations for government:

hükümet · devlet · yönetim · görevli · idare · other translations

government hükümet

The government probably killed them and is coming out for us now.

Hükümet muhtemelen onları öldürdü ve şimdi de bizim için geliyorlar.

You work for a government?

Hükümet için mi çalışıyorsun?

This is a government facility.

Burası bir hükümet tesisi.

Click to see more example sentences
government devlet

So, what, we're talking about a school, hospital, or government building?

Ne yani, bir okul, hastane ya da devlet binasından bahsediyoruz?

There's a government animal disease research lab out there.

Orada hayvan hastalıkları için devletin bir araştırma laboratuarı var.

What does the government want with a guy like Alex Summers?

Devlet Alex Summers gibi bir adamı neden ister ki?

Click to see more example sentences
government yönetim

Local government is so important.

Yerel yönetim de çok önemli.

These girls work for the government too.

Bu kızlar da yönetim için çalışıyor.

And a new government that represents all of the people.

Ve bütün insanları temsil eden yeni bir yönetim.

Click to see more example sentences
government görevli

Everyone fishes for bribes, especially government officials.

Herkes rüşvet aranır, özellikle de devlet görevlileri.

Those are some stupid government officials.

Bunlar sadece aptal devlet görevlileri.

Now that's the official Stilgar speaking, the government Stilgar.

Şimdi Resmi görevli Stilgar konuşuyor, devletin Stilgar'ı.

government idare

A Roman Iegion directed by a Roman governor will govern Judea.

Yahudiye'yi bir Roma valisinin emrindeki bir Roma lejyonu idare edecek.

Plus dodgeball is a self-governing sport.

Hem yakartop kendiliğinden idare edilen bir spor.