graduated

No, that's a bit too much, also because within the next few years plenty of people will graduate.

Hayır, bu biraz fazla olur... .çünkü önümüzdeki birkaç yıl içinde... .çok sayıda kişi mezun olacaktır.

Teddy is gonna graduate this year "and everything's gonna be fine.

Teddy bu sene mezun olacak ve her şey güzel olacak.

Mr Robertson has made a special effort to talk to some of our graduating girls today.

Bay Robertson özel bir çaba yaptı Bizim mezun kızlar bugün bazı konuşmak için.

Jane, Mr Robertson has made a special effort to talk to some of our graduating girls today.

Jane, Bay Robertson mezun olan bazı kızlarımızla konuşmak için bugün özel bir çaba gösterdi.

Yeah, you were acting so weird about it, I gave you Ted's graduation tape instead.

Evet. O konuda çok tuhaf davranıyordun. Ben de onun yerine Ted'in mezuniyet kasetini verdim.

But there're only a few weeks until graduation. and you have to start presenting some fresh ideas.

Ama mezuniyete sadece bir kaç hafta var. ve senin bazı taze fikirleri sunman gerekiyor.

It's money for groceries for gas for birthdays and graduation parties.

Bu para gıda için benzin için doğum günü ve mezuniyet partileri için.

My husband is a very busy man and I graduated from Harvard,

Kocam çok meşgul bir insan, ben de Harvard'dan mezun oldum

Born in Mystic Falls hospital, graduated Mystic Falls High, blah, blah, blah.

Mystic Falls hastanesinde doğmuş, Mystic Falls Lisesi'nden mezun vesaire, vesaire.

He's a former army officer, West point graduate, and very, very uptight.

O Eski bir ordu subayı. West Point mezunu. ve o çok.. çok sinirli biridir.