English-Turkish translations for grassland:

otlak ., otlak · other translations

grassland otlak ., otlak

But further south, summers are longer and the grasslands flourish.

Ama daha güneyde, yazlar uzun ve otlaklar yemyeşildir.

It was a fertile patchwork of oak forests and grasslands, a savannah-like habitat where wildlife thrived.

Bu, düzlüklerdeki yaban hayat için meşe ormanları ve otlaklardan oluşan verimli bir araziydi.

Here, the grasslands.

Burada ise otlaklar.