graviton

I'm picking up a lot of raw data subspace flux, graviton waves.

Bir çok ham veri topluyorum altuzay akışı, graviton dalgaları.

What about the heavy graviton beam we talked about?

Peki ya şu konuştuğumuz ağır graviton ışını ne oldu?

But they'll just feed more energy into the graviton field.

Ama sadece graviton alanına daha fazla enerji besleyecek.

Correct, but my CMS scans indicate that, right now, those gravitons are actually coalescing.

Doğru. Ancak İYS taraması gösteriyor ki, şu anda bu gravitonlar aslında bütünleşiyorlar.

I am detecting a low-level graviton disturbance.

Düşük seviye graviton bozulması tespit ediyorum.

I'm picking up graviton fluctuations.

Çekimsel dalgalanmalar tespit ediyorum.

Graviton generators operating normally.

Graviton jeneratörleri normal çalışıyor.

It's only a graviton relay nothing to worry about.

Sadece çekimsel röle endişe edilecek bir şey değil.

The graviton field had no effect.

Çekimsel alanın hiç bir etkisi olmadı.

lnitiating graviton field.

Çekimsel alan başlatılıyor.