English-Turkish translations for greed:

açgözlülük · hırslı, hırs · gözlülük · tamah · oburluk · other translations

greed açgözlülük

There is love and betrayal, greed and murder.

Aşk ve ihanet, açgözlülük ve cinayet var.

This case is about greed, pure and simple.

Bu dava açgözlülük üzerine, net ve basit.

And then, uh, the greed, that kind of thing, extreme greed

Ve sonra da, açgözlülük gibi şeyler olur, aşırı açgözlülük.

Click to see more example sentences
greed hırslı, hırs

His greed for money and his lust for power.

Para ve güç için duyulan açgözlülük ve hırs.

Fear, Pain, Madness, Ugliness Lust, Hate, Greed and Blindness.

Korku, Acı, Çılgınlık, Çirkinlik Arzu, Nefret, Hırs ve Körlük.

His greed cost us the company.

Onun hırs bize şirket mal.

Click to see more example sentences
greed gözlülük

The worst of man has long been fetid with greed and indifference.

En kötü adam uzun zamandır gözlülük ve kayıtsızlıkla kokuşmuştur.

They're both about greed,

İkisi de gözlülük.

Greed is dead.

gözlülük öldü.

Click to see more example sentences
greed tamah

The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word,. .is good.

Mesele şu ki, bayanlar ve baylar, bu tamah, daha iyi bir kelime bulamıyorum, iyidir.

Greed for life, for money, for love.

Tamah hayat için, para için, aşk için.

I know what this guy's all about-greed.

Bu adamın nesi olduğunu biliyorum tamah.

greed oburluk

Gluttony, greed, sloth, wrath, pride, lust, and envy.

Oburluk açgözlülük tembellik, öfke kibir, şehvet ve kıskançlık.

I mean, there's greed, gluttony, sloth, anger, vanity, envy.

Yani, açgözlülük, oburluk tembellik, öfke, kibirlik, kıskançlık da var.