English-Turkish translations for grid:

şebeke · sistem · grid · ızgara · other translations

grid şebeke

Independent power grid, recycled water, two years' food supply, and a whole lot of beer.

Bağımsız güç şebekesi, geri dönüşümlü su, iki yıllık erzak, ve bolca bira.

What about the power supply grid?

Peki ya güç kaynağı şebekesi?

I need the subspace frequencies of Starfleet's border protection grids.

Yıldız Filosu sınır koruma şebekelerinin alt uzay frekanslarını istiyorum.

Click to see more example sentences
grid sistem

My beloved mentor Tron believes in a free Grid.

Benim sevgili akıl hocam Tron özgür bir sisteme inanıyor.

Military Grid Reference System.

Askeri Posizyon Referans Sistemi.

Launch grid online and active!

Fırlatma sistemi online ve aktif.

Click to see more example sentences
grid grid

Tron saved the Grid before, maybe he could do it again.

Tron Grid'i daha önce kurtardı, belki bunu şimdi de yapabilir.

Jarvis: No unusual activity on the grid.

Grid'de sıra dışı bir aktivite yok.

We built a new grid.

Yeni bir Grid yaptık.

Click to see more example sentences
grid ızgara

Are there force fields, detection grids, physical barriers?

Güç alanları var mı, bulma ızgaraları, fiziksel bariyerler?

Then why is the ship still here and not a holo-grid?

O zaman neden gemi hala burada ve sanal ızgaralar görünmüyorlar?

The central plexus is protected by multiregenerative security grids.

Merkezi ağ, çoklu yenileyen güvenlik ızgaraları tarafından korunur.

Click to see more example sentences