English-Turkish translations for grifter:

dolandırıcı · üçkâğıtçı · other translations

grifter dolandırıcı

As a grifter, you're not very good.

Bir dolandırıcı olarak, çok iyi değilsin.

That we just collared the biggest grifter in London red-handed.

Biz sadece Londra'daki en büyük dolandırıcıyı suçüstü yakaladık.

Grifter, Godiva, Mrs. Hyde, Canterbury Cricket.

Dolandırıcı, Godiva, Bayan Hyde, Canterbury Çekirgesi.

Click to see more example sentences
grifter üçkâğıtçı

It's okay, all right, listen, he's a grifter

Sorun değil, tamam mı, dinle, o da bir üçkâğıtçı

She's a grifter.

O bir üçkâğıtçı.