English-Turkish translations for grip:

kavramak, kavrayış · tutmak · tutuş · sarmak · el · sıkı tutmak · sap · sıkmak · other translations

We also found translations for word grip in Turkish.

grip kavramak, kavrayış

And a kung fu grip.

Ve Kung Fu kavraması.

What's your name, Good Grip?

Adın ne, güzel kavrayış?

Now, you grip that shaft, gently but firmly.

Şimdi, sapı iyice kavra. Nazikçe ama sıkı sıkı.

Click to see more example sentences
grip tutmak

Still living still holding that island in a grip of deadly fear.

Hâlâ yaşıyor ve hâlâ adayı ölümcül bir korkunun pençesinde tutuyor.

Look at this baby, born prematurely and how strong its grip reflex is.

Bu bebeğe bak, erken doğdu ve refleks olarak nasıl güçlü tutuyor.

And now, as then, it's not fear that grips him.

O zaman olduğu gibi şimdi de onu tutan korku değildi.

Click to see more example sentences
grip tutuş

It's a loose grip.

Bu bir gevşek tutuş.

Kung fu grip!

Kung fu tutuşu!

That's your grip.

Bu senin tutuşun.

Click to see more example sentences
grip sarmak

And now, as then, it's not fear that grips him only restlessness.

Ve şimdi, o zamanki gibi, onu saran korku değil sadece huzursuzluk.

This idea hasn't gripped me.

Bu fikir beni pek sarmadı.

It grips you like a fever.

Seni bir ateş gibi sarıyor.

grip el

Just grip my hand.

Sadece elimi sıkı tut.

Escaping this wesen's grip is virtually impossible.

Bu Wesen'ın elinden kaçmak âdeta imkânsız.

grip sıkı tutmak

Please, Dad, get a grip.

Lütfen, baba, sıkı tut.

Just grip my hand.

Sadece elimi sıkı tut.

grip sap

That's a good grip.

Güzel bir sapı var.

Now, you grip that shaft, gently but firmly.

Şimdi, sapı iyice kavra. Nazikçe ama sıkı sıkı.

grip sıkmak

It tighten its grip on us, locks us stronger, clenches stronger.

Bizi yumruğunda gücünü daha da arttırarak sıkıyordu,.. daha da güçlü.