English-Turkish translations for groove:

oluklu · yivli, yiv · çizgi · dalmak · other translations

groove oluklu

Cardio Hip-Hop Groove it is, then.

Kardiyo Hip-Hop Groove o zaman!

He's, like, funky, like, grooving.

O sanki zıpır, sanki oynatıyor.

I call 'em grooving bears.

Onlara oluklu ayılar diyorum.

Click to see more example sentences
groove yivli, yiv

No grooves, just like this morning.

Hiç yiv yok, tıpkı sabah ki gibi.

The floor is solid too grooved.

Ve yer de sağlam, yivli.

groove çizgi

This is a work-your-grooves-out kind of a role-play, not get-your-groove-on.

Bu çizginin-dışına-çık tarzı bir rol yapma oyunu, çizginin-içinde-kal değil.

groove dalmak

Grandma, just follow Asana and sing. Some boys can walk Some guys can groove

Büyükanne, sadece Asana'yı takip et ve söyle. Bazı çocuklar yürür Bazı çocuklar dalar