English-Turkish translations for grounds:

saha · sebep · neden · other translations

grounds saha

But right now, this ground, this club, owes Mr Bobby Charlton exactly nothing.

Ama şimdilik, bu saha, bu kulüp Bay Bobby Charlton'a hiçbir şey borçlu değil.

Ground crew, do you copy me?

Saha ekibi, beni duyuyor musunuz?

That's a lot of ground.

Bu çok fazla saha.

Click to see more example sentences
grounds sebep

What grounds could that possibly be for divorce?

Boşanmak için nasıl bir sebep olabilir ki?

That's hardly grounds for divorce, is it?

Bu boşanmak için sebep sayılmaz değil mi?

That's grounds for a new trial.

Bu bile yeni bir duruşma için sebep.

Click to see more example sentences
grounds neden

Why so close to the ground?

Neden yere o kadar yakın?

Hence, the airline authorities mu st have permanently grounded him.

Bu nedenle, havayolu yetkilileri onu sürekli olarak indirmişler.

No. On the contrary, hospitals are breeding grounds for antibiotic-resistant super germs leading to a high incidence of E. coli and staphylococcus infections.

Hayır, tam tersine, hastaneler antibiyotiğe dayanıklı bakterilerin kolayca üreyebilecekleri yerler, bu da E. coli ve staphylococcus enfeksiyonlarına neden olabilir.