English-Turkish translations for grunt:

homurtu · hırıltı · homurdanmak · homurdanma · other translations

grunt homurtu

Hey, glamour grunt, is that a love bite?

Hey, glamour homurtu, bir aşk ısırığı nedir?

Oh, no, the Atwood grunt.

Oh hayır, Atwood homurtusu.

Dry eyes plus a grunt.

Göz kuruluğu artı homurtu.

Click to see more example sentences
grunt hırıltı

Grunt, grunt, thank you very much.

Hırıltı, hırıltı, çok teşekkür ederim.

You mix rocking, grunting, sweating, and dystonia with concerned parents, and you get an amateur diagnosis of epilepsy.

Sende sarsılma, hırıltı, terleme, ve distoniyle birlikte endişeli bir anne ve amatör bir epilepsi teşhisi var.

Every grunt, roar, and snort

Her homurtu, kükreyiş, hırıltı

grunt homurdanmak

Mostly,you just grunted, made me get coffee.

Genelde, sadece homurdanır, bana kahve yaptırırdın.

grunt homurdanma

The grunting indicates aggression, Jim.

Homurdanma saldırganlık belirtisidir, Jim.