English-Turkish translations for guarded:

korunan · tetikte · tedbirli · ihtiyatlı · other translations

guarded korunan

Here is a child, huh, here in this room, guarded by his father and the Inspector Japp.

Burada, bu odada bir çocuk var. Babası ve Müfettiş Japp tarafından korunan bir çocuk.

Spence, you take five men and guard the north road.

Spence, beş adam al ve kuzey yolunu koru.

It's guarded. By an immortal army.

Ölümsüz bir ordu tarafından korunuyor.

Click to see more example sentences
guarded tetikte

Be on your guard, okay?

Tetikte ol, tamam mı?

But now the family must be on guard against predators.

Ama şimdi de aile avcılara karşı tetikte olmalı.

On my guard? Why, what's wrong?

Tetikte mi, neden, sorun nedir?

Click to see more example sentences
guarded tedbirli

You're not guarded.

Sen tedbirli değilsin.

She's very guarded.

Çok tedbirli biri.

guarded ihtiyatlı

Family secret, guarded.

Aile sırrı, ihtiyatlı.

A guarded enthusiasm.

İhtiyatlı bir coşku.