English-Turkish translations for guild:

lonca · birlik · dernek · other translations

guild lonca

I don't have a guild card and I don't have a studio contract but I know there's only one way to get them

Ben bir lonca kartı yok ve ben bir stüdyo sözleşme yok ama bilmek onları almak için tek bir yolu var

And this is our official Justice Guild junior justice guildsman, Ray Thompson.

Ve bu da Adalet Lonca'mızın resmi, genç lonca üyesi Ray Thompson.

They're not the Justice Guild.

Onlar Adalet Loncası değil.

Click to see more example sentences
guild birlik

Family get-together is like a Lollipop Guild Convention.

Evet. Lolipop birliği toplantısı gibi bir aile buluşması.

They've got weird names: a Symbolist, a Guardian and a Guild.

Tuhaf isimleri var: Bir sembolist, bir Koruyucu ve bir Birlik.

The Writer's Guild, as usual.

Her zamanki gibi, Yazarlar Birliği.

Click to see more example sentences
guild dernek

Yeah, but that's just for the writers guild health insurance.

Evet, ama bu sadece yazarlar derneği sağlık sigortası içindi.

United Metal Workers Guild.

Birleşmiş Metal İşçileri Derneği.

Because What is it, a guild thing or something?

Çünkü Ne bu, bir dernek işi filan mı?

Click to see more example sentences