English-Turkish translations for guitar:

gitar · gitarist · gitarcı · other translations

guitar gitar

Yes, and you hate your job, and you have a house that's apparently too small for a guitar!

Evet, ve sende işinden nefret ediyorsun, ve görünen o ki bir gitar için çok küçük bir evin var!

I just bought a guitar.

Az önce bir gitar aldım.

He plays guitar, too.

O da gitar çalıyor.

Click to see more example sentences
guitar gitarist

If you were only taller and English and rich and a guitar player.

Keşke daha uzun boylu, İngiliz ve zengin ve bir gitarist olsaydın.

Stella Yamada, lead guitar.

Stella Yamada, solo gitarist.

Funny. lf you were only taIler and English and rich and a guitar player.

Komik. Keşke daha uzun boylu, İngiliz ve zengin ve bir gitarist olsaydın.

Click to see more example sentences
guitar gitarcı

Shortly after, Reg Bowen, on rhythm guitar, left the band,

Kısa bir süre sonra ritim gitarcı Reg Bowen gruptan ayrıldı.

Oh, Guitar Guy.

Oh, Gitarcı Çocuk.