English-Turkish translations for gulf:

Körfez · uçurum · other translations

gulf Körfez

It's not Gulf War Syndrome.

Körfez Savaşı Sendromu değil bu.

But there's a gulf between reality and opinion.

Ama gerçeklik ve fikir arasında bir körfez vardır.

No, I wanna talk about the Gulf, and how a goddamn emir

Hayır, Körfez hakkında konuşalım, lanet bir emir nasıl olur da

Click to see more example sentences
gulf uçurum

There is a gulf between these chairs.

Bu sandalyeler arasında bir uçurum var.

You know, this gulf, this chasm that's between us

Biliyorsun bu uçurum, aramızdaki bu derin yarık

The gulf is an illusion.

Uçurum, sadece bir yanılsama.