English-Turkish translations for gynecology:

jinekoloji · other translations

gynecology jinekoloji

Mo and I worked in an emergency gynecological ward last summer.

Mo ve ben geçen yaz acil jinekoloji polikliniğinde çalıştık.

Gynecology for Geeks.

İnekler için Jinekoloji.