English-Turkish translations for hack:

kırmak · hacklemek · yazar bozuntusu · D · kesmek · sıradan · A · öldürmek · other translations

hack kırmak

This isn't like hacking a piece of ice.

Buz kırmak gibi bir şey değil bu.

Somebody hacked the vault, killed the guards and stole the Dragonball.

Biri kasanın şifresini kırdı, korumaları öldürdü ve Ejder Topu'nu çaldı.

It's like hacking a computer.

Bilgisayar sistemini kırmak gibi.

Click to see more example sentences
hack hacklemek

And hacking into the world's most impenetrable security systems.

Ve bir de dünyanın delinmesi en imkânsız güvenlik sistemlerini hacklemek.

Hey, no hacking the C.I.A., okay?

Hey, CIA'i hacklemek yok, tamam mı?

No hacking the ClA. Okay?

CIA'i hacklemek yok, tamam mı?

Click to see more example sentences
hack yazar bozuntusu

He went to Yale to be a serious writer, but what he is, is a serious Internet journal hack.

Ciddi bir yazar olmak için Yale'e gitti ama ne oldu? Ciddi bir internet haber sitesi yazar bozuntusu.

Mom, that guy is a total hack.

Anne bu adam tam bir yazar bozuntusu.

I say, Miss Marie, that hack was here again.

Bayan Marie, o yazar bozuntusu yine buradaydı.

Click to see more example sentences
hack D

And hacking into the world's most impenetrable security systems.

Ve bir de dünyanın delinmesi en imkânsız güvenlik sistemlerini hacklemek.

Somebody else tried hacking into Merlyn Global systems.

Başka biri de Merlyn Global sistemlerini kırmaya çalıştı.

And Cindy hacked both their phones?

Ve Cindy ikisinin de telefonu hackledi?

Click to see more example sentences
hack kesmek

She's not like a real doctor, but it's a press release, so she can't come off like a hack.

O gerçek bir doktor gibi değil, ama bir basın açıklaması, bu yüzden kesmek gibi kapalı gelemiyorum.

This is more about hacking and tracking.

Bu, daha çok iz sürmek ve kesmek hakkında.

hack sıradan

But this guy is not a hack, Shawn.

Ama bu adam sıradan birisi değil, Shawn.

hack A

One extremely illegal hack in T-minus now.

Şu an T-minus'a aşırı yasadışı bir hack yapmaktayım.

hack öldürmek

Somebody hacked the vault, killed the guards and stole the Dragonball.

Biri kasanın şifresini kırdı, korumaları öldürdü ve Ejder Topu'nu çaldı.