English-Turkish translations for hallow:

kutsamak., kutsamak · other translations

hallow kutsamak., kutsamak

This training hall is a hallowed and special place.

Bu eğitim salonu kutsanmış ve özel bir yerdir.

May these hands be anointed with hallowed oil, with the chrism that sanctifies.

Bu eller yağla kutsanmış olsun, bu takdis edilmiş yağ ile günahlardan arındıran bu yağ ile

Hallow is my middle name.

Kutsamak benim diğer adım.