English-Turkish translations for hammer:

çekiç · çekiçlemek · tokmak · çekiçle vurmak · yenmek · other translations

hammer çekiç

Maybe, just maybe that hammer wasn't just a hammer.

Belki de o çekiç, sadece bir çekiç değildi.

Give him a hammer

Ona bir çekiç ver

That's a nice hammer.

Bu, çok güzel bir çekiç.

Click to see more example sentences
hammer çekiçlemek

So basically,this whole trip is just like school,only with hot dogs and hammering?

Yani temelde, bütün bu gezi de aynı okul gibi, sadece sosisliler ve çekiçler dışında?

There's snakes, guns, peanuts, hammers, and quicksand.

Yılanlar, silahlar, fıstıklar, çekiçler ve bataklıklar.

Hammers, Hammers, Let sickles clang

Çekiçler, çekiçler, Orakları çınlatalım

Click to see more example sentences
hammer tokmak

It's not a real hammer.

Gerçek bir tokmak değil.

Is it a real hammer?

Gerçek bir tokmak mı?

hammer çekiçle vurmak

Is that Fransson hammering?

Çekiçle vuran Fransson mu?

hammer yenmek

It's notthe size ofthe hammer, it'sthe nail you'rethrowing itat!

Cekicin uzunlugu onemli degildir. Onemli olan vurdugun yerdir!