English-Turkish translations for harakiri:

harakiri, harakiri . · other translations

We also found translations for word harakiri in Turkish.

harakiri harakiri, harakiri .

Of course, these two men, and Omodaka too, did not officially commit harakiri.

Tabii ki bu iki adam ve Omodaka da resmi olarak harakiri yapmadılar.

Former retainer of the Fukushima Clan, Hanshiro Tsugumo, committed harakiri honorably, according to his wish.

Fukushima Klanının eski hizmetlilerinden Hanshiro Tsugumo isteği üzerine, onurlu bir şekilde harakiri yapmıştır.

This dilemma drove Mamiya to harakiri

Bu ikilem Mamiya'yı harakiriye sürükledi