harboring

Well, that's not too bad, and even if it was, The bay harbor butcher doesn't hurt kids.

Şey, bu o kadar da kötü bir şey değil ve öyle olsa bile Bay Harbor Kasabı çocuklara zarar vermez.

And he was a great emperor and a really nice guy aside from the whole pearl harbor thing.

Harika bir imparator ve gerçekten çok iyi bir adamdı, bütün o Pearl Harbor şeyi hariç.

Aiding and abetting, harboring a fugitive and my personal favorite, grand-theft chopper.

Bir kaçağa yardım ve yataklık ve en sevdiğim, helikopter hırsızlığı.

Pearl Harbor here, we're approximately here, and they, whatever they are, are somewhere in the middle.

Pearl Harbor burada, biz yaklaşık buradayız ve onlar, her ne iseler, ortada bir yerde.

Bottlenose dolphins, orcas, gray whales, harbor seals and West Indian manatees.

Şişe burunlu yunuslar, orkalar, gri balinalar, foklar ve Batı Hindistan Denizayıları.

There is a safe harbor here.

Burada güvenli bir liman var.

Only a true coward would Pearl Harbor someone like this.

Sadece bir korkak, Pearl Harbor onun gibi birini ister mi?

This is the New York Harbor.

Bu da New York Harbor.

So, I'm back at Harbor, but what are you saying?

Yani, ben Harbor'a geri döndüm, ama sen ne diyorsun?

Yes, like Pearl Harbor.

Evet, Pearl Harbor gibi.