English-Turkish translations for harmonious:

uyumlu · ahenkli · uyumlu olarak ., uyumlu olarak · other translations

harmonious uyumlu

Every relationship, no matter how harmonious contains seeds of farce or tragedy.

Ne kadar uyumlu olursa olsun her ilişki komedi ya da trajedi tohumları içerir.

She died thinking the world a good place full of loving and harmonious households like her own.

Dünyanın tıpkı kendi evi gibi, sevgi dolu ve uyumlu evlerle dolu iyi bir yer olduğunu düşünerek öldü.

Henry, no community is always in perfect harmony.

Henry, hiçbir toplum her zaman mükemmel uyumda değildir.

Click to see more example sentences
harmonious ahenkli

But after a long and terrible battle peace and harmony were once again restored.

Ama uzun ve korkunç bir savaştan sonra barış ve ahenk yeniden sağlandı.

I said that "There seems to be harmony in nature.

Dedim ki, "Doğada bir ahenk var gibi görünüyor.

That's real jungle harmony.

İşte bu gerçek orman ahengi.

Click to see more example sentences
harmonious uyumlu olarak ., uyumlu olarak

Every relationship, no matter how harmonious contains seeds of farce or tragedy.

Ne kadar uyumlu olursa olsun her ilişki komedi ya da trajedi tohumları içerir.

She died thinking the world a good place full of loving and harmonious households like her own.

Dünyanın tıpkı kendi evi gibi, sevgi dolu ve uyumlu evlerle dolu iyi bir yer olduğunu düşünerek öldü.

Ms. Shaw's conversation with Ms. Zhirova was, if not harmonious, at least illuminating.

Bayan Shaw'ın Bayan Zhirova ile görüşmesi pek uyumlu olmasa da, en azından aydınlatıcıydı.