English-Turkish translations for harvester:

hasat · hasatçı · biçerdöver · other translations

harvester hasat

Is there some festival some harvest festival an Albanian harvest festival, something like that?

Acaba şenlik var mı, hasat şenliği Arnavut hasat şenliği, onun gibi bir şey?

There will be a harvest ceremony later.

Daha sonra bir hasat töreni olacak.

You may be that harvest girl.

Sen de hasat kızı olmalısın.

Click to see more example sentences
harvester hasatçı

This is harvester Delta Ajax Niner.

Burası hasatçı Delta Ajax Dokuz.

How many men on that harvester?

O hasatçı kaç adam alıyor?

harvester biçerdöver

New Soviet Harvester Outclasses All Others!

Yeni Sovyet biçerdöveri diğerlerine üstünlük sağladı!