English-Turkish translations for hasty:

acele, aceleci · hızlı · other translations

hasty acele, aceleci

A bit too hasty, maybe, but some people are a bit too protective.

Belki biraz fazla aceleci oldu, ama bazı insanlar biraz fazla koruyucular.

Don't be so hasty to jump into anything.

Bir şey yapmak için bu kadar aceleci olma.

Maybe we're being too hasty, Ashley.

Belki de fazla aceleci davrandık, Ashley.

Click to see more example sentences
hasty hızlı

A hasty signature for Brazil or Vietnam, a quick visit to hunger strikers, a short meeting at the union hall.

Brezilya ve Vietnam için acil bir imza, açlık grevindekilere hızlı bir ziyaret sendika salonunda kısa bir toplantı.

Now a hasty escape and

Şimdi, hızlı kaçış ve