English-Turkish translations for hazardous:

tehlikeli · riskli · zararlı · rizikolu, riziko, riziko . · other translations

hazardous tehlikeli

The police suspect either a toxic chemical, or a biological hazard.

Polis toksik kimyevi ya da biyolojik bir tehlikeden şüpheleniyor.

It's an occupational hazard.

Bu bir mesleki tehlike.

The countryside is cold and full of unknown radiation hazards.

Kırsal bölgelerde hava soğuk ve bir sürü bilinmeyen radyasyon tehlikesi var.

Click to see more example sentences
hazardous riskli

It's closer to a natural hazard or calamity.

Bu doğal bir risk veya bir felâkete yakın.

Those babes are a real health hazard.

Bu piliçler sağlık için gerçek bir risk.

It's a hazardous undertaking.

Çok riskli bir girişim.

Click to see more example sentences
hazardous zararlı

There are hazardous chemical compounds everywhere.

Her yerde zararlı kimyasal bileşimler var.

Construction, hazardous waste removal, aircraft mechanic.

İnşaat, zararlı atık temizliği, uçak tamircisi.

What does it mean, hazardous waste?

Ne demek oluyor "Zararlı Atık"?

Click to see more example sentences
hazardous rizikolu, riziko, riziko .

That thing is a damned hazard!

Bu lanet şey tam bir riziko.