English-Turkish translations for heartache:

acı · kalp ağrısı · üzüntü · gönül yarası · other translations

heartache acı

All this death and destruction. All the pain and heartache.

Bütün bu ölümler ve tahribat Bütün bu acı ve kalp sızısı için

True stories of heartache, love and loss and pain.

Gerçek kalp acısı, aşk ve zarar ve acı hikayeleri

His wife's death gave him a great heartache.

Karısının ölümü ona büyük bir acı vermiş.

Click to see more example sentences
heartache kalp ağrısı

But I am still your guardian, and it's my job to guard you, not just physically, but from heartache.

Ama hâlâ senin koruyucun benim. Benim işim seni korumak. Sadece fiziksel olarak değil kalp ağrısından da.

Not just physically, but from heartache.

Sadece fiziksel olarak değil kalp ağrısından da.

Fatso, before all this heartache kills me, let's fight

Şişko, bu kalp ağrısı beni öldürmeden önce dövüşelim.

Click to see more example sentences
heartache üzüntü

But it's also heartache and disappointment.

Ama bir de üzüntü ve hayal kırıklığıdır.

That just causes more heartache.

Bu daha fazla üzüntüye neden olur.

Nothing but heartache, heartache, sadness, and miserky.

Kalp ağrısından başka, kalp ağrısı, üzüntü, ve ızdırap.

heartache gönül yarası

Save yourself the heartache, Donna.

Kendini gönül yarasından koru, Donna.