English-Turkish translations for heathen:

kafir · dinsiz · putperest · barbar · vahşi · other translations

heathen kafir

Get back here, you little heathen!

Gel buraya, seni küçük kafir!

The ocean between a Christian and a heathen.

Bir Hıristiyan ile bir kafir arasındaki deniz.

But your soul is heathen.

Ama senin ruhun kafir.

Click to see more example sentences
heathen dinsiz

What business have you, heathen?

Ne işin var senin, dinsiz?

Come on, you heathen.

Haydi ama seni dinsiz.

Looks like we found another heathen.

Galiba bir dinsiz daha bulduk.

Click to see more example sentences
heathen putperest

Enough of this heathen music.

Bu kadar putperest müzik yeter.

you know, just ghetto, just heathen and thugs.

bilirsiniz, sadece getto, sadece putperest ve haydut.

They're a bunch of heathens.

Bunların hepsi bir grup putperest.

Click to see more example sentences
heathen barbar

Let me go, you heathens!

Bırak beni, pis barbar!

It's an idiom! You heathen!

Deyim o, seni barbar!

In their huffery-snuffery Heathen Chinese

Öfleyerek, püfleyerek Barbar Çinceleriyle

heathen vahşi

They're not bloodthirsty heathens, are they, Pilot?

Kana susamış vahşiler değiller, değil mi Kılavuz?

He's a heathen savage.

Dinsiz bir vahşi o.

Unhand me. Unhand me, you heathens!

Bırakın beni, bırakın beni vahşiler!