English-Turkish translations for heighten:

artırmak, arttırmak · yükselmek · other translations

heighten artırmak, arttırmak

All his senses are heightened, including his nose.

Onun tüm hisleri artmış. Burnu da dahil.

Before Stanley Kubrick, music tended to be used in films as either decorative or as heightening emotions.

Stanley Kubrick'ten önce müzik sinemada ya dekoratif olarak ya da duyguyu artırmak için kullanılırdı.

The heightened emotions and immortality.

Artan duygular ve ölümsüzlükten.

Click to see more example sentences
heighten yükselmek

Heightened senses, speed and strength.

Yükseltilmiş duyular, hız ve güç.

Humor heightens our sense of survival "and preserves our sanity.

Mizah bizim hayatta kalma gücümüzü yükseltir ve aklımızı korur.