English-Turkish translations for hellcat:

cadı, cadı. · other translations

hellcat cadı, cadı.

She's a real hellcat!

Bu ne şirret bir cadı!