English-Turkish translations for hemisphere:

yarımküre · küre · other translations

hemisphere yarımküre

Now, let's say this is our planet, the northern hemisphere and that's the North Pole.

Şimdi, bu bizim gezegenimiz diyelim, kuzey yarımküre ve bu da Kuzey Kutbu.

Western hemisphere, North American continent.

Batı yarımküre. Kuzey Amerika Kıtası.

Oxygen main left hemisphere, critical levels.

Oksijen sol yarımküre, kritik düzeyde.

Click to see more example sentences
hemisphere küre

Billions of optic and auditory nerves four lobes and two hemispheres.

Milyarlarca görsel ve işitsel sinir dört lob ve iki yarı küre.

Here's the brain. The right hemisphere, left hemisphere.

Bu beyin, beynin sağ yarım küresi, sol yarım küresi.

That the best hemisphere.

En iyi yarım küre batıdaki.

Click to see more example sentences