English-Turkish translations for herd:

sürü · çoban · gütmek · sürmek · other translations

herd sürü

That creepy Mr. Walker captured part of the mustang herd today.

O korkunç Bay Walker bugün mustang sürüsünün bir kısmını yakaladı.

June, you are a sheep just following the herd.

June, sen sadece sürüyü takip eden bir koyunsun.

That's what this herd has taught me

Bu sürü bana da bunu öğretti

Click to see more example sentences
herd çoban

You dirty, lousy, rotten, sheep-herding

Sizi pis, adi, çürümüş, koyun çobanı

He's the herd-keeper now.

O, sürünün çobanı artık.

herd gütmek

Mom! I think I wanna herd cattle!

Anne, sanırım ben sığır gütmek istiyorum.

Be like ridin'herd on a flea circus.

Pire sirkinde sürü gütmek gibi olacak.

herd sürmek

Is this your herd?

Bu senin sürün mü?