English-Turkish translations for heroine:

eroin · kahramanlar, kahraman · kadın kahraman · other translations

heroine eroin

Not a lot but I've tried pretty much, everything except heroin.

Çok fazla değil.. ama çok fazla denedim, herşey.. eroin dışında.

It's a sleeping pill, Jules, not heroin.

Sadece uyku ilacı Jules, eroin değil.

How much heroin is that?

Bu eroin ne kadar böyle?

Click to see more example sentences
heroine kahramanlar, kahraman

The heroine of Pride and Prejudice is Elizabeth Bennet.

Gurur ve Önyargı 'nın kahramanı Elizabeth Bennet.

Yeah, you seem like a fairytale heroine.

Evet, bir peri masalı kahramanı gibi görünüyorsun.

But don't you need A heroine for a popular story?

Ama popüler bir hikaye için kadın kahraman gerekmiyor mu?

Click to see more example sentences
heroine kadın kahraman

But don't you need A heroine for a popular story?

Ama popüler bir hikaye için kadın kahraman gerekmiyor mu?

The heroine is a bounty hunter.

Kadın kahraman, bir ödül avcısı.

Isabelle the tragic heroine.

Isabelle, trajik kadın kahraman.

Click to see more example sentences