English-Turkish translations for heuristic:

sezgisel · other translations

heuristic sezgisel

It's a collection of neural nets and heuristic algorithms.

Sinirsel ağların ve sezgisel algoritmaların bir bütünü.

A heuristic computer virus.

Sezgisel bir bilgisayar virüsü.