English-Turkish translations for hide:

saklamak · saklanmak · gizlemek · gizli · deri · gizlenmek · post · saklı tutmak · other translations

hide saklamak

But somebody did this because they're hiding something really horrible.

Fakat bunu biri yaptı çünkü gerçekten korkunç şeyler saklıyor.

And I know you're hiding something.

Ve biliyorum ki, bir şey saklıyorsun.

And I'm sure you're hiding it somewhere.

Ve ben eminim Eğer bir yere saklıyorsun.

Click to see more example sentences
hide saklanmak

But there are two men still hiding inside that house.

Ama iki adam var hala bu evin içinde saklanıyor.

The kids are either in hiding or getting basic training, brainwashed by the TV.

Çocuklar ya saklanıyor; ya da temel eğitim alıyorlar. TV tarafından beyinleri yıkanmış.

He's hiding around here somewhere.

Burada bir yerde saklanıyor.

Click to see more example sentences
hide gizlemek

It sounds like the perfect place to hide someone.

Birisini gizlemek için mükemmel bir yer gibi görünüyor.

I think she's hiding something.

Bence bir şeyler gizliyor.

Okay, he's hiding something.

Tamam, bir şeyler gizliyor.

Click to see more example sentences
hide gizli

It's like a secret hiding place.

Gizli saklanma yeri gibi bir şey.

Everyone thinks everyone else is hiding some huge secret.

Herkes, herkesin çok gizli bir sır sakladığını düşünüyor.

Mr. Owen is hiding, maybe inside this house.

Bay Owen gizleniyor, belki de bu evin içinde.

Click to see more example sentences
hide deri

Still, they obtain furs, valuable buffalo hides otter, fox and beaver.

Hala değerli buffalo derileri, samur, tilki ve kunduz kürkleri var.

In publishing you need two things: a tough hide and a dry Martini.

Yayımcılıkta iki şey gerekir sert bir deri ve bir martini.

A mouse's hide is the best treatment for boils.

Fare derisi çıban için en iyi tedavidir.

Click to see more example sentences
hide gizlenmek

The past seems like a pretty good place to hide.

Geçmiş gizlenmek için oldukça iyi bir yer gibi görünüyor.

This beautiful face isn't for hiding.

Bu güzel yüzü gizlenmek için değil.

Tom plays, fights and hides.

Tom oynar, dövüşür ve gizlenir.

Click to see more example sentences
hide post

What did he mean by that? "saving a man's hide's not saving him.

Ne demek istiyor? "Bir adamın postunu korumak onu korumak değildir.

I wanted Tuck Ordway's hide, not his home.

Ben Tuck Ordway'ın postunu istedim, evini değil.

hide saklı tutmak

Just hide it somewhere and keep your mouth shut about it.

Sakla bir yere ve çeneni kapalı tut. Bu ne be?