English-Turkish translations for highly:

çok · son derece · çok iyi · yüksek derecede · kesinlikle · pek çok · other translations

highly çok

This is out of the ordinary and a highly unusual request, but this is a highly unusual situation.

Bu çok olağan dışı ve bir hayli tuhaf bir rica ama çok tuhaf bir durumdayız.

But at a very high price.

Ama çok yüksek bir fiyata.

This is highly unusual.

Bu çok sıra dışı. Neden?

Click to see more example sentences
highly son derece

This is a highly unusual relationship, and that's what this support group is for.

Bu son derece sıra dışı bir ilişki ve bu destek grubu da bunun için var.

Okay, deep brain stimulation is a highly experimental thing.

Tamam, derin beyin stimülasyonu son derece deneysel bir şeydir.

He was handsome, healthy, highly intelligent.

Yakışıklı, sağlıklı ve son derece zekiymiş.

Click to see more example sentences
highly çok iyi

It's got a good elementary and a very good high school and believe me, because I have definitely looked everywhere.

İyi bir ilkokulu ve dendiğine göre çok iyi bir lisesi varmış. Ve inan bana her yere ama her yere baktım.

He's highly trained, violent. A very dangerous person.

O çok iyi eğitimli, şiddetli ve çok tehlikeli biri.

I I think very highly of him.

Ben onun için çok iyi düşünüyorum.

Click to see more example sentences
highly yüksek derecede

That seems awfully high to me.

Bu son derece yüksek geldi bana.

So she may have somehow absorbed a dangerously high concentration.

Yani bir şekilde tehlikeli derecede yüksek bir miktarını özümsemiş olabilir.

This is highly technical

Bu yüksek derecede teknik

Click to see more example sentences
highly kesinlikle

This is super high-pressure. It's definitely nerve-racking. But I'm really excited to do it.

Bu çok baskı yaratıcı. ve kesinlikle sinir bozucu. ama yapmak için cidden çok heyecanlıyım.

It's clearly from a highly advanced civilization.

Kesinlikle çok gelişmiş bir uygarlığa ait.

But these high heels are definitely new.

Fakat bu yüksek topuklar kesinlikle yeni.

Click to see more example sentences
highly pek çok

A lot has changed since high school

Liseden beri pek çok şey değişti

Lot of high expectations.

Pek çok yüksek beklentiler.

That's why their acetylcholine levels are so high.

Bu yüzden Asetilkolin seviyeleri çok yüksek. Peki.