English-Turkish translations for hilt:

kabza · other translations

hilt kabza

Just the hilt, right?

Sadece kabza, doğru mu?

There are hilt marks there and there.

Kabza izleri var. Şurda ve şurda.

Swallow the hilt.

Kabzayı da yut.