English-Turkish translations for himself:

kendi, kendini, kendisi, kendine, kendisini · intihar · bizzat · kendinde · other translations

himself kendi, kendini, kendisi, kendine, kendisini

Why don't you just wait a couple days, and maybe he'll tell you himself?

Neden sadece bir kaç gün beklemek yok ve belki o sana kendini söyleyeyim?

When he first tried to kill himself,

Ne zaman ilk önce kendini öldürmeye çalıştı,

He told me so himself.

Bunu bana kendi söyledi.

Click to see more example sentences
himself intihar

There wasn't enough food and water for both of us So he killed himself.

İkimiz için yeterince su ve yiyecek yoktu ve o intihar etti.

That's why my boss killed himself.

Bu yüzden patronum intihar etti.

Did dad kill himself?

Babam intihar etti?

Click to see more example sentences
himself bizzat

Caesar himself gave me a horse.

Sezar bizzat bana bir at verdi.

The president himself?

Bizzat Başkan mı?

To quote Winston Churchill himself, this ain't the end.

Bizzat Winston Churchill'den alıntı yapayım; "Bu bir son değil.

Click to see more example sentences
himself kendinde

He's not himself right now.

Şu an kendinde değil.

Charlie, he's not himself.

Charlie o kendinde değil.

He's not himself.

O kendinde değil.

Click to see more example sentences