English-Turkish translations for hippo:

su aygırı · aygır · hipopotam · suaygırı · hippi · other translations

hippo su aygırı

This is a mythical creature called a hippo.

Bu adı su aygırı olan efsanevi bir yaratık.

Ladies and gentlemen, the hippo.

Bayanlar ve Baylar, su aygırı.

Everyone at his place and the hippos will be fine

Onun yerinde çalışan herkes ve su aygırları iyi olacak.

Click to see more example sentences
hippo aygır

This is a mythical creature called a hippo.

Bu adı su aygırı olan efsanevi bir yaratık.

Ladies and gentlemen, the hippo.

Bayanlar ve Baylar, su aygırı.

Everyone at his place and the hippos will be fine

Onun yerinde çalışan herkes ve su aygırları iyi olacak.

Click to see more example sentences
hippo hipopotam

Is this a lion or a hippo?

Bu bir aslan hipopotam mı?

The hippo wants a friend.

Hipopotam bir arkadaş istiyor.

Number two, hippo.

İki numara, hipopotam.

Click to see more example sentences
hippo suaygırı

Where is Hillary the hippo?

Suaygırı Hillary nerede?

Hey, Miss Hippo!

Hey, Bayan suaygırı!

Wild hippo, Amar Chaudhary.

Seni suaygırı, Amar Chaudhary.

Click to see more example sentences
hippo hippi

They opened up a hippo and found a whole truck inside.

Kadar bir hippi açtılar ve bütün bir kamyon içinde bulundu.

He's mine, you hippo!

O benim, seni hippi!