hot blooded

We'll find you another hot little blood bank.

Sana başka ateşli bir kan bankası buluruz.

Blood too hot.

Kan çok sıcak.

A hot-blooded man and a hotel room would be nice.

Ateşli bir adam ve bir otel odası güzel olurdu.

And besides I am hot-blooded and you are very beautiful.

Ayrıca sıcak kanlıyımdır ve siz de çok güzelsiniz.

I promise tonight I'll be hot-blooded as any Russian Don Juan.

Söz veriyorum bu gece bir Rus Don Juan'ı gibi tutkulu olacağım.

He's just hot-blooded Don't worry

O sadece delikanlı. Merak etmeyin.

Well, I'm hot blooded Check it and see

Evet, ben sıcakkanlıyım Kontrol et ve gör

I'm a hot-blooded, emotional, crazy Chicano!

Ben sıcakkanlı, duygusal, çılgın bir erkeğim!

He's a hot-blooded kid!

Kanı kaynayan bir çocuk.

Dharma, his blood is hot.

Dharma, onun kızgın kanı var.