English-Turkish translations for human:

insansı, insan, insanlık · insani · insanoğlu · adam · insancıl · insanca · beşer, beşeri · other translations

human insansı, insan, insanlık

I mean, your mother is a wonderful mother, but she is a terrible human being.

Demek istediğim, annen harika bir anne ama çok kötü bir insan evladı.

Being human isn't just about being happy.

İnsan olmak, sadece mutlu olmak demek değildir.

She's not even human, not technically.

O teknik olarak bir insan bile değil.

Click to see more example sentences
human insani

That's a human thing to do.

Bu da insani bir şeydir.

Isn't that more human?

Daha insani değil mi?

Now, before you say anything, one, it has no human emotions.

Şimdi, bir şey söylemeden önce, Bir: insani duygular yok.

Click to see more example sentences
human insanoğlu

One day, the human race will be like this young girl, your son and I.

Bir gün insanoğlu tıpkı bu genç kız gibi olacak, oğlun ve benim gibi.

Listen, he's a perfectly lovely human being.

Dinle, o son derece hoş bir insanoğlu.

The universe is so large, humans so small.

Evren o kadar büyük ve insanoğlu o kadar küçük ki.

Click to see more example sentences
human adam

This guy he's not human!

Bu adam insan değil.

You mean it it's just a dead human being?

Yani bu bu sadece ölü bir adam mıymış?

It is said a black white man once became a Human Being.

Bir zamanlar, siyah olan beyaz bir adam İnsan Oğlu olmuş.

Click to see more example sentences
human insancıl

You're angry, and that's human. But it's not a solution.

Kızgınsın, bu insancıl bir şey ama bu çözüm değil

We call it lethal injection humor more humane, but not as funny.

Biz buna zehirli iğne mizahı diyoruz. Daha çok insancıl, ama komik değil.

No, it is totally humane. Really.

Hayır, bu tamamen insancıl, gerçekten.

Click to see more example sentences
human insanca

This is a human conversation.

Bu insanca bir konuşma.

That's almost human of you.

Neredeyse insanca bir şey.

And beyond that is not honest at all is not humane.

Dürüst değil ve bunun ötesinde hiç de insanca değil.

Click to see more example sentences
human beşer, beşeri

I mean, I've written some, but not for human consumption.

Yani, biraz yazdım, ama beşeri tüketim için değil.

I'm afraid that's not humanly possible.

Korkarım beşeri olarak mümkün değil.

Yeah, to the humanities.

Evet, beşeri bilimlere yönel.

Click to see more example sentences