identified

You say you can't identify him, but this young man says he can identify you.

Dedin ki, onu teşhis edemezsin, ama bu genç adam seni teşhis edebiliyor.

She identified the killer as Pedro Hernandez, a Mexican drug dealer working Camp Pendleton.

Katili, Pedro Hernandez olarak teşhis etmiş. Pendleton Kampı'nda çalışan Meksikalı bir uyuşturucu satıcısı.

Graham identified me as a threat, and he didn't do anything, okay?

Graham beni tehdit olarak gördü ve yine de bir şey yapmadı, tamam mı?

The victims have been identified as Marty Prichard, Wade Hutchinson, Lyle Bagwell, and Brett Miller.

Kurbanlar Marty Prichard, Wade Hutchinson Lyle Bagwell ve Brett Miller olarak belirlenmişti.

Unidentified aircraft, you have entered Russian airspace. identify yourself immediately. commander

Kimliği belirsiz uçak, Rus hava sahasına girdiniz. Derhal kendinizi tanıtın. Komutan

Computer identify Riker, William T.

Bilgisayar, tanımla Riker, William T.

Tobias didn't identify you, Clark, because you're not a meteor freak.

Tobias seni teşhis etmedi, Clark. Çünkü, sen bir meteor ucubesi değilsin.

Listen, sweetheart they need a family member to identify the body.

Dinle canım, cesedi teşhis etmek için bir aile üyesi gerekiyor.

This man has been identified as a Cylon agent.

Bu adam bir Cylon ajanı olarak tespit edildi.

But in this case, an eyewitness identified him as one of the killers.

Fakat bu olayda bir görgü tanığı onu katillerden biri olarak teşhis etti.